Nota legal i condicions d´us del web

NOTA LEGAL I CONDICIONS D`ÚS DEL WEB

L`accés al web sonperera.com us atribueix la condició d`USUARI i implica l`acceptació plena i sense reserves, des del moment que hi accediu o el feu servir, d`aquesta nota legal i de l`última versió de la política de privadesa. Per això, us aconsellem que procediu a la lectura d`aquests documents abans d`utilitzar les funcionalitats que aquest web ofereix, així com també cada vegada que hi accediu, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d`aquestes condicions.

El mer accés a aquest web no suposa, en cap cas, l`existència d`una relació comercial entre l`usuari i el web.

 

 1. TITULAR DEL WEB

Als efectes del que s`estableix a l`art. 10 de la Llei 34/2002, d`11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre l`entitat titular d`aquest web:

 

 • Titular del web: HOTEL FARRUTX, SA (d`ara endavant, OLI SON PERERA)
 • Domicili social: Av. Trías, s/n, Can Picafort, 07458 Santa Margalida, Espanya.
 • CIF: A07025554
 • Dades registrals: Inscrit en el Registre Mercantil de Mallorca, al Volum 1.785, Foli 40, Full PM-8400 i en el Registre General d`Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i a l`Insular de Mallorca.

 

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els següents canals perquè hi adrecin les seves sol·licituds, qüestions o reclamacions:

 • Adreça del celler: Ctra. Muro-Inca, km 4,5 - 07430 - Llubí - Illes Balears, Espanya.
 • Adreça electrònica: info@olisonperera.com,
 • Telèfon: (00 34) 651 870 085
 • Telèfon comandes: 00 34 971 60 44 88 (a/ Marga).

 

 1. CONDICIONS D`ÚS DEL WEB

 

Introducció En aquest web de OLI SON PERERA, s`ofereix informació sobre l`explotació d`oli son perera. En accedir-hi i utilitzar-lo, acordeu sotmetre-us a les condicions que s`exposen a continuació, de manera que us recomanem que llegiu atentament aquest apartat abans de començar a navegar.

 1. Obligacions dels usuaris Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest web de manera lícita, de conformitat amb el que es disposa en aquestes condicions, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de OLI SON PERERA o de tercers. A títol enunciatiu —i en cap cas limitatiu o excloent—, l`usuari es compromet igualment a:
 • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l`ordre públic o a la bona fe;
 • No utilitzar les dades publicades al web per enviar comunicacions no sol·licitades (correu brossa).
 • No introduir o difondre al web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes, de manera que indueixi a error per part dels receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d`apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o dels menors;
 • No fer accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de OLI SON PERERA o de tercers;
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de OLI SON PERERA, dels seus proveïdors o de terceres persones;
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics, o utilitzar qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d`aquest web.
 1. Exclusió de responsabilitat Aquest web es proporciona "tal com està" i l`ús que se`n fa és a risc del propi usuari, de manera que ni OLI SON PERERA ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys de cap naturalesa, tant si són directes com indirectes, que es derivin de l`ús del web, i OLI SON PERERA exclou expressament, en la mesura la Llei així ho prevegi, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

OLI SON PERERA no garanteix la disponibilitat i accessibilitat del web, encara que efectuarà tots els esforços raonables en aquest sentit. De vegades, es podran produir interrupcions pel temps que resulti necessari per fer les corresponents operacions de manteniment.

OLI SON PERERA no es fa responsable de possibles danys derivats d`interferències, d`interrupcions, de virus informàtics, d`avaries telefòniques o de desconnexions telefòniques motivades per motius aliens a l`entitat esmentada; de retards o bloqueigs en l`ús d`aquest sistema electrònic provocat per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d`Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de cap altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. Tampoc no garanteix l`absència de virus, malwares, troians o altres elements que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic, als documents o als fitxers de l`usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol naturalesa que l`usuari pateixi per aquest motiu. Així mateix, OLI SON PERERA no respondrà pels danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que s`escapin al seu control.

Tampoc no respondrà sobre els danys i perjudicis provocats per l`ús o pel mal ús dels continguts del web, ni per les conseqüències que es puguin derivar dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer a aquest web i hagin estat proporcionats pels propis usuaris o per altres tercers. OLI SON PERERA no assumeix cap obligació ni responsabilitat pel que fa als serveis que no presti directament.

 1. Enllaços externs OLI SON PERERA no assumirà en cap cas cap responsabilitat pels continguts dels enllaços que pertanyin a un lloc web aliè, ni tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l`exactitud, l`amplitud, la veracitat, la validesa i la legalitat de cap material o informació que s`inclogui en cap d`aquests hiperenllaços o altres llocs d`Internet. Així mateix, la inclusió d`aquestes connexions externes no implicarà cap mena d`associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 2. Denegació d`accés OLI SON PERERA es reserva el dret de denegar l`accés al web als usuaris que incompleixin aquestes condicions, en cas que hi hagi problemes tècnics o de seguretat imprevistos, o en compliment d`un requeriment i/o d`una ordre policial, judicial o administrativa. Aquesta cancel·lació o suspensió s`efectuarà a discreció exclusiva de OLI SON PERERA i no donarà lloc a cap mena d`indemnització.
 3. Propietat intel·lectual i drets d`autor Sense perjudici dels continguts sobre els quals uns tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual del web, el nom del domini, el codi font, el disseny i l`estructura de navegació, i elements que s`hi inclouen (a títol enunciatiu, les imatges, els sons, els àudios, els vídeos, el programari o els textos, les marques o logotipus, les combinacions de colors, l`estructura i el disseny, etc.) són titularitat de OLI SON PERERA, a qui correspon l`exercici exclusiu dels drets d`explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació, de conformitat amb el que es preveu a la Llei de propietat intel·lectual vigent. En són expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, incloses en la modalitat de posada a disposició, de tots o part dels continguts d`aquest web, en qualsevol suport i mitjançant qualsevol medi tècnic, sense l`autorització de OLI SON PERERA o, si escau, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d`autor dels continguts afectats. Tanmateix, l`usuari del web podrà visualitzar els elements d`aquest web i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en un disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui amb la finalitat única i exclusiva d`utilitzar-los de manera personal i privada. Les entitats o persones que, prèvia autorització del titular d`aquest web, pretenguin establir un enllaç al nostre web, han de garantir que únicament es permet l`accés a aquest web o servei, però que no se`n reprodueixen ni els continguts ni els serveis.
 4. Nul·litat de les clàusules En cas que una clàusula d`aquestes condicions d`ús fos declarada nul·la, aquesta nul·litat només afectarà aquesta disposició o la part d`aquesta disposició que hagi estat declarada com a nul·la, de manera que subsistiran la resta de condicions i la disposició afectada (o bé la part afectada de la disposició) es considerarà no inclosa.
 5. Acceptació L`accés al web i l`ús que l`usuari en fa impliquen necessàriament que totes i cada una d`aquestes condicions d`ús són expressament acceptades.
 6. Llei i jurisdicció aplicables Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, aquest web es regirà per la llei espanyola, amb exclusió de les seves regles de conflicte de llei, i qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l`ús o dels serveis vinculats al web se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents corresponents al domicili de OLI SON PERERA, de manera que els usuaris renuncien al seu propi fur en cas de tenir-lo.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de conflictes en línia i adreçada als consumidors, que hi poden accedir mitjançant l`enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Versió 1.0 – abril 2018